რძის გადამუშავების მომგებიანობის ინდექსი - 2020 წლის აპრილი

 

სულგუნის ინდექსი, რომელიც საქართველოში რძის გადამუშავების მომგებიანობის ცვლილებას გვიჩვენებს, სეზონური ზრდის ფაზაშია. წლევანდელი წელი დაახლოებით 1%-ით უკეთესია ვიდრე შარშანდელი, თუმცა 3-5%-ით ჩამორჩება 17-18 წლებს. გადამამუშავებლები სულგუნ ყველს რეკორდულად მაღალ ფასად ყიდიან, რაც ნედლი რძის ფასების ზრდით არის გამოწვეული.

შეგახსენებთ რომ სულგუნის ინდექსი სულგუნი ყველის რეალიზაციის ფასისა და რძის შესყიდვის ფასების შეფარდებას წარმოადგენს. ინდექსის მაღალი დონე გვეუბნება რომ ფასები სექტორში უფრო მეტი ინვესტირებისა თუ რძის გადამუშავების გაფართოების უფრო მეტ სტიმულს იძლევიან, ვიდრე იმ პერიოდებში როცა ინდიკატორი დაბალია.


მეთოდოლოგია

სულგუნის მომგებიანობის ინდიკატორი = სულგუნის საბითუმო ფასი / რძის საბითუმო ფასი

სადაც:

სულგუნის საბითუმო ფასი = სულგუნის საშუალოთვიური ფასი უშუალოდ გადამამუშავებლებთან

რძის საბითუმო ფასი = ნედლი რძის საშუალოთვიური ფასები ფერმის კართან დაბალ-ინტენსიურ მეურნეობებში

სულგუნის ინდექსი = ინდექსირებული სულგუნის მომგებიანობის ინდიკატორი; 100 = 2017 წლის პირველ თვე

საბითუმო ფასები მიღებულია GeorgianDairy.org-ის მიერ, რძის მწარმოებელთა და გადამამუშავებელთა მონიტორინგის შედეგად

77

 

მსგავსი