მედია

 

ტრაქტატი მერძეული მეცხოველეობისთვის

სასოფლო-სამეურნეო პირუტყვის მოშენების ძირითად მიზანს წარმოადგენს გადამამუშავებელი წარმოებისათვის მაღალხარისხოვანი პროდუქტებისა და ნედლეულის  წარმოება.   პირუტყვის თითოეულმა მფლობელმა მაქსიმალურად ეფექტურად უნდა გამოიყენოს  სპეციალიზებული ჯიშები.