სტატიები

 

როდის შეძლებს საქართველო ევროკავშირის ბაზარზე რძის პროდუქტების ექსპორტის განხორციელებას?

2014 წლის 27 ივნისს ხელი მოეწერა და 2014 წლის 18 ივლისს საქართველოს პარლამენტის მიერ რატიფიცირებულ იქნა „ერთი მხრივ, საქართველოსა და მეორე მხრივ, ევროკავშირსა და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმება“, რომლის უმნიშვნელოვანეს ნაწილს წარმოადგენს „ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ“  შეთანხმება (DCFTA), რომელიც ძალაში შევიდა 2014 წლის სექტემბრიდან.

მერძეული ჯიშის მოზვრების სახორცედ სუქება

უკრაინაში მერძეული ჯიშის მოზვრების გამოზრდის მიმართ დამოკიდებულება არაერთგვაროვანია. თუმცა ბევრი მეურნეობა მაინც ახდენს მათ სახორცედ სუქებას. ჩვენ გადავწყვიტეთ მოგვეთხრო ამ კატეგორიის ცხოველების მოვლა-შენახვისა და კვების ჩრდილოამერიკული გამოცდილების შესახებ. ასევე გაგიზიარებთ სასწავლო ტურის მონაწილეობისგან მიღებულ ახალ ფაქტიურ ინფორმაციას, რომელიც  FAO-სა და EBRD-ის მიერ იყო ორგანიზებული. უკრაინელმა სპეციალისტებმა 5 დღე გაატარეს აიოვას შტატში (აშშ),  სადაც იკვლევდნენ ხორცის,  მათ შორის საქონლის ხორცის, წარმოებას.

„ხაფანგი“ ძროხებისთვის

ძროხების შენახვის, საწველ დარბაზებიან დაუბმელ სისტემაზე მასიურად გადასვლის გამო,  ცალკეული პირუტყვისათვის ზოოვეტერინარიული მანიპულაციების მოხერხებულობასთან დაკავშირებული  ორგანიზაციული საკითხები წარმოიშობა. დამპროექტებლები და პრაქტიკოსები გვთავაზობენ ცხოველების ფილტრაციის და ფიქსაციის   სხვადასხვა საშუალებებს საწველი დარბაზიდან გამოსასვლელში - დაწყებული სელექციური ჭიშკრიდან, დამთავრებული პალპაციის მილებამდე.

არსებული შესაძლებლობები რძის წარმოებისა და გადამუშავების დასაფინანსებლად

გთავაზობთ საქართველოში მიმდინარე პროექტების მიმოხილვას, რომლებიც ანხორციელებენ აგრობიზნესის, ამ შემთხვევაში რძისა და რძის პროდუქტების წარმოების თანადაფინანსებას.

ძროხებში მაჭიკის გადაადგილების კონტროლი

ჯანმრთელობის პრობლემები და მასთან დაკავშირებული ვეტერინარული ხარჯები თავს იჩენს ლაქტაციის პირველი 30 დღის განმავლობაში. მშრალობის პერიოდში მენეჯმენტი და კვება გავლენას ახდენენ დაავადებების წარმოშობაზე მოგების დროს.