anonym 11 თვის უკან
0 0
...
არტიომ არუტიუნოვ
11 თვის უკან

მშრალ ნივთიერებაზე გაანგარიშებით, კონცენტრატების რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს რაციონის 45%-ს: კომბინირებული საკვებში ინგრედიენტების პროპორციების მაგალითი: ქერი - 10-12% ხორბალი - 10-12% სიმინდი - 30-35% მზესუმზირის კოპტონი - 25-30% ქატო - 15-20%. ქატო ფართოდ გამოიყენება მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის რაციონში.

Markdown powered content