anonym 10 თვის უკან
0 0
...
სერგეი ფილ
10 თვის უკან

ყველის მთავარ შემადგენელ კომპონენტს წარმოადგენს რძის ცილა. არსებობს ორი ფაქტორი: პირუტყვის ჯიში და სწორად ბალანსირებული რაციონი, ძროხის კონკრეტული ფიზიოლოგიური ჯგუფისთვის.

Markdown powered content